Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Szkole Jogi Coś Swojego

§1 Korzystanie z usług

1. Uczestnicy zajęć nie mogą wykazywać objawów przeziębienia lub grypy. Z zajęć nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
2. Przed sesją należy umyć / zdezynfekować ręce.
3. Uczestnictwo w zajęciach jogi prowadzonych przez Szkołę Jogi - Coś Swojego jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a) udostępnienie w formularzu rejestracyjnym danych niezbędnych do rejestracji uczestnika (poprzez formularz online lub w formie papierowej);
b) wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w zajęciach jogi (poprzez formularz online lub w formie papierowej);
c) zapoznanie się i akceptacja regulaminu.
4. Zajęcia stanowią całość, nie jest możliwe skracanie udziału w sesji.
5. Praktykę rozpoczynamy minimum 2 godziny po obfitym posiłku. Nie należy rozpoczynać praktyki po dłuższym pobycie na pełnym słońcu, po spożyciu środków zmieniających świadomość oraz po masażu i saunie. W trakcie praktyki nie należy pić.
6. Jogę praktykujemy na boso.
7. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie jogi bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
8. Z zajęć mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń. Nauczyciel ma prawo odmówić osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń. Kobiety są zobowiązane do informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o miesiączce i ciąży.
9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania praktyki jogi (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów oraz chorych miejsc), należy niezwłocznie przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości nauczycielowi.
10. Wszystkie wątpliwości dotyczące praktyki można konsultować z nauczycielem.
11. Przed zajęciami należy wyciszyć lub wyłączyć telefon.
12. Szkoła Jogi - Coś Swojego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez nią.
13. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.

§2 Zasady rezerwacji i opłaty

1.Rezerwacji miejsc na zajęcia można dokonać dwojako:
a) poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej(preferowany sposób): ww.cos-swojego.pl lub korzystając z aplikacji https://app.fitssey.com/login (płatność tylko online);
b) poprzez bezpośredni kontakt ze Szkołą (płatność gotówką).
2. Rezerwacji online mogą dokonywać klienci posiadający ważny karnet lub zakupią jednorazowe wejście.
3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane, a zajęcia niewykorzystane z karnetu przepadają.
4. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
5. Podczas dokonywania rezerwacji miejsc należy uzupełnić prawidłowo dane profilowe.
6. Klient może dokonać rezerwacji na zajęcia w miarę dostępności terminów w systemie oraz posiadanego karnetu.
7. Klient może anulować rezerwację, na 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć, poprzez system rezerwacji online, nie tracąc wejścia w ramach karnetu. Klient, który zakupił karnet bezpośrednio w Szkole i poinformuje Szkołę z min. 4 godzinnym wyprzedzeniem, również nie traci wejścia w ramach posiadanego karnetu.
8. Klient, który dokona rezerwacji na zajęcia i nie pojawi się na nich, lub anuluje rezerwację później niż na 4 godziny przed ich rozpoczęciem, traci jedno wejście z karnetu.
9. Karnety zakupione przez Klientów nie mogą być wymienione na inne niż zostały zakupione.
10. Wszelkie reklamacje należy kierować do Szkoły. Reklamacje można zgłaszać pisząc na adres: iwona@cos-swojego.pl
11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu, datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji, opis przedmiotu reklamacji.
12. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
13. Szkoła poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsca, mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą nauczyciela, w miarę wolnego miejsca oraz dostępności pomocy.
15. Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w grafiku lub odwołania zajęć, o czym poinformuje poprzez stronę Szkoły: https://www.facebook.com/cos.swojego/ oraz w miarę możliwości bezpośrednio kontaktujac się się z osobami zapisanymi na dane zajęcia (drogą mailową lub telefoniczną). W przypadku odwołania zajęć, karnet zostaje o nie przedłużony.

All rights reserved : Coś Swojego 2020 RegulaminPolityka prywatności